Kliknij by pobrać: Regulamin Monta Club 2017

Regulamin

Regulamin MONTA BEACH VOLLEY CLUB

 

 

 1. I.Postanowienie ogólne

 

 1. 1.Regulamin określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk do siatkowej piłki plażowej MONTA BEACH VOLLEY CLUB (dalej jako: „Klub MONTA”).
 2. 2.Na terenie Klubu Monta obowiązują zasady określone w niniejszym regulaminie. Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem określane są przez kodeks cywilny.
 3. 3.Klub MONTA obejmuje: kompleks boisk do siatkowej piłki plażowej, szatnie zaplecze socjalne z szatniami, prysznicami, toaletami, Beach Bar, budynek restauracyjny, kawiarnię, tarasy.
 4. 4.Osoby korzystające z infrastruktury Klubu MONTA (dalej jako: „Użytkownicy”), zobowiązane są przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do wskazówek pracowników Klubu MONTA.
 1. II.Zasady korzystania z Klubu MONTA
 1. 1.Klub otwarty jest codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach od 09:00 do 24:00, z wyłączeniem dni świątecznych będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 2. 2.Pracownik Klubu MONTA może zarządzić zakaz korzystania z boisk i innej infrastruktury, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą przeprowadzenia prac konserwacyjnych, niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub innymi nieprzewidzianymi przeszkodami.
 3. 3.Użytkownicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu MONTA w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Użytkownicy ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu będących własnością Klubu MONTA.
 4. 4.Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów p.poż. i BHP na całym terenie Klubu MONTA. Użytkownicy są ponadto zobowiązani do przestrzegania porządku i czystości oraz do korzystania z infrastruktury Klubu MONTA w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami.
 5. 5.Użytkownicy zobowiązują się nie utrudniać ani nie uniemożliwiać innym Użytkownikom korzystania z infrastruktury Klubu MONTA. Zakazane są wszelkie formy ubliżania lub stosowania aktów agresji wobec innych Użytkowników.
 6. 6.Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie Klubu MONTA oraz korzystać z infrastruktury wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. 7.Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego informowania Pracownika Klubu MONTA o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach urządzeń i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Użytkowników.
 8. 8.Na terenie boisk nie mają prawa przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków psychoaktywnych.
 9. 9.Na terenie Klubu MONTA zabronione jest spożywanie własnych napojów i żywności.
 10. 10.Wnoszenie na teren boisk szklanych opakowań jest zabronione.
 11. 11.Na terenie boisk zabronione jest palenie papierosów, rzucanie niedopałków oraz pozostawianie innych śmieci. Niedozwolone jest także wprowadzanie zwierząt.
 1. III.Procedura rezerwacji i korzystania z boisk

 

 1. 1.Rezerwacji boiska oraz anulowania rezerwacji dokonać można osobiście, SMS pod numerem: 510270501, na FB lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. 2.Nr telefonu z którego będzie dokonywana rezerwacja będzie automatycznie wpisany w bazę danych klubu MONTA w celach i w związku z dokonywaną rezerwacją.
 3. 3.Opłaty za korzystanie z boiska dokonuje się z góry, najpóźniej w chwili rozpoczęcia korzystania z boiska. Aktualny cennik za korzystanie z boisk wywieszony jest w widocznym miejscu na terenie Klubu MONTA.
 4. 4.Rezerwacja boiska może zostać anulowana najpóźniej do godz 17 dnia poprzedzającego ustalony termin rezerwacji. Anulowanie rezerwacji w terminie późniejszym, lub niestawienie się w zarezerwowanym terminie, zobowiązuje Użytkownika dokonującego rezerwacji do uiszczenia opłaty należnej za korzystanie z boiska. W razie niewywiązania się z powyższego obowiązku, Użytkownik może zostać pozbawiony prawa do dokonywania rezerwacji w przyszłości.
 5. 5.Pracownik Klubu MONTA może anulować dokonaną przez Użytkownika rezerwację, jeżeli z przyczyn technicznych lub innych ważnych powodów (m.in. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne) nie jest możliwe udostępnienie Użytkownikowi boiska w zarezerwowanym terminie.
 6. 6.Przez cały czas trwania rezerwacji, korzystać z boiska może nie więcej niż 6 osób. Każda dodatkowa osoba musi uiścić dodatkową opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.
 7. 7.W przypadku rezerwacji abonamentowych, opłata obejmuje osoby zapisane na liście abonamentowej. Każda dodatkowa osoba musi uiścić opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.
 8. 8.Każda osoba rozpoczynająca korzystanie z boisk zobowiązana jest to zarejestrowania się w recepcji klubu MONTA. Obowiązuje to również osoby korzystające z abonamentu.
 9. 9.Rezerwacja boiska do siatkówki na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 55 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Obowiązkiem jest przez ostatnie 5 minut wyrównanie boiska za pomocą specjalnych narzędzi.
 10. 10.Na terenie Klubu Monta istnieje możliwość wypożyczenia lub zakupu piłki/ek do siatkówki plażowej MIKASA .
 11. 11. Osoba wypożyczająca piłki do gry zobowiązana jest zwrócić te same piłki (piłki są numerowane) do recepcji po zakończeniu gry. Ponosi również za wypożyczony sprzęt materialną odpowiedzialność.
 12. 12.Z oferty klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 13. 13.Osoby wynajmujące boiska lub biorące udział w treningach ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 14. 14.Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie 10 minutowej rozgrzewki.
 15. 15.Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 16. 16.Osoba dokonująca rezerwacji ponosi odpowiedzialność za właściwe jej realizowanie.
 17. 17. Za pozostawione rzeczy w szatniach Klub Monta nie ponosi odpowiedzialności. Bardzo cenne rzeczy zabiera się ze sobą na boisko.
 18. 18.Rzeczy pozostawione przez graczy przechowywane są w klubie przez okres 1 miesiąca.
 19. 19.Faktury VAT wystawia się w tym samym miesiącu w którym wynajmowano boiska.
 1. IV.Sankcje i odpowiedzialność za szkody
 1. 1.Pracownik Klub MONTA może odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego natychmiastowe opuszczenie Użytkownikowi, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 2. 2.Klub MONTA nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień Regulaminu.
 3. 3.Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości uprawiania sportu lub zdolności organizmu do wysiłku fizycznego, Użytkownicy zobowiązani są zasięgnąć porady medycznej. Przed przystąpieniem do gry wskazane jest wykonanie kilkuminutowej rozgrzewki.
 4. 4.Użytkownicy korzystają z infrastruktury Klubu MONTA na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury Klubu MONTA lub należącego do Klubu wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.
 5. 5.Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia oraz sprzętu Klubu MONTA obowiązuje odpłatność w  wysokości 100% wartości szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, za wyrządzoną szkodę odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 6. 6.Klub MONTA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność Użytkowników.

Warszawa 15.05.2017

zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu MONTA:  ……………………………………...

     (data i czytelny podpis Użytkownika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pasbud Roman Roszkowski oraz Warszawskie Stowarzyszenie Sportów Plażowych Monta Beach Volley Club na potrzeby rezerwacji boiska i anulowania rezerwacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

……………………………………………………….

(data i czytelny

podpis Użytkownika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pasbud Roman Roszkowski oraz Warszawskie Stowarzyszenie Sportów Plażowych Monta Beach Volley Club w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

……………………………………………………...

(data i czytelny podpis Użytkownika)